ATELIERE CU SUFLET

TULCEA, 24 februarie 2015

ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE

În parteneriat cu S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L.

Anunþã oficial lansarea proiectului POSDRU/173/6.1/S/146922

„ATELIERE CU SUFLET”

Proiectul îºi propune „Înființarea și dezvoltarea, în mediul rural din județul Tulcea, regiunea de dezvoltare sud-est Dobrogea, a 2 noi structuri de economie socialã, în scopul dezvoltãrii de activitãți generatoare de venit pentru susținerea persoanelor din grupurile vulnerabile în procesul de integrare pe piața muncii, prin structurile nou create.”

Cele mai importante și ambițioase rezultate ale proiectului sunt:

  • Înființarea și dezvoltarea a 2 noi structuri de economie socialã în mediul rural din judeþul Tulcea, din care o structurã cu personalitate juridica distinctã ºi o structurã fãrã personalitate juridicã distinctã care va funcþiona la un alt sediu decât sediul social al persoanei juridice iniþiatoare, ca punct de lucru deschis in mediul rural;
  • Crearea a 20 noi locuri de muncã, din care 14 pentru persoane din grupuri vulnerabile: femei în situaþii de risc ºi persoane care au abandonat timpuriu ºcoala;

Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenþie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 173 ºi are o valoare totalã de 1.134.880 lei din care 1.112.182,40 lei asistenþã financiarã nerambursabilã ºi 22.697,60 lei contribuþie solicitant.

Informaþii suplimentare cu privire la proiect, se pot obþine de la Beneficiar, ASOCIAÞIA VALORI DOBROGENE, punct de implementare: localitatea Tulcea, str. Babadag, nr.139, bl. 21, sc. C, Parter, telefon 0240 506300, fax 0240 506 301, email: contact@infotrustdesign.ro., persoanã de contact: Liviu Sirotencu – Responsabil tehnic.

www.proiect.asvd.ro